27. El prestigi professional ve donat per la qualitat?

Aina Miró, 1r de batxillerat C

Comentaris